آسیا 2019/ نظر مفسران شبکه های عربی در مورد تیم ملی ایران 1:19