استاد علی محمد کریمخانی- آمدم ای شاه پناهم بده 4:28