ترسیم پلان معماری، فقط با استفاده از 7 دستور اتوکد 23:50