آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین-دف نوازی در برف 0:29