مصاحبه شبکه ورزش با سهند عقدایی پیرامون حادثه برودپیک(قسمت1) 13:26