دستگاه قالیشویی ثابت (میزی ) صادر شده به کشور همسایه 1:24