معرفی مهندس اشکان انوری در مراسم کارآفرینان برتر 1:07