دوربین 7، شبکه آموزش | گزارشی کامل از رویداد هاکاتوریسم 7:14