کنایه عمو پورنگ به گرانی، هنگام تهیه غذای نذری 0:36