تیزر و انیمیشن زیبای پروژه (مدرسه بیمارستان مهر آیین) 3:28