مراسم عاشورا در شهرک های محاصره شده فوعه و کفریا سوریه 0:24