بازگشت هزینه ی دوره، قبل از پایان دوره وبمستران هوشمند 6:03