فیلم تشرف علامه حلی به امام زمان به روایت شهید شیخ احمد کافی 7:46