مبارز طلبی - تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) - روستای ساروق 91 8:47