فعالیت های فرهنگی و دیدارها نمایشگاه کتاب تهران 1:00