سنت و مدرنیزم از نگاه یک روحانی و استاد شجریان: جماعتی که نظر را حرام می گویند 9:45