قائمی: به هدف مان که کسب سکوی جهانی بود، رسیدیم.

1:54