این مردان خشن بی رحمانه به زنان تهرانی حمله می کردند! 5:40