پرسش و پاسخ دکتر شفیعی در رادیو سلامت، عوارض جراحی بینی 0:59