ملاقاتی با رسول اف مدیر عامل چارخونه در الکامپ 2:14