ماشین سورتینگ رنگی چای / شرکت مهندسی آراد / 02156236956 2:47