اشتاباهات متداول و فاحش در ایمیل مارکتینگ و تولید محتوا 36:00