آبگرفتگی شدید زیرگذر روستای "کفراش" نهاوند بعد از بارندگی 0:24