بررسی و خوشه بندی هویت اجتماعی شهروندان مشهدی 59:27