هشت سالگی آلبوم قصه از مجتبی جعفری (راتین رها)ـ 1:00