180 - قصه گویی شاهنامه - آمدن بارمان به سمنگان 6:39