پیش نمایش طراحی کنترل کننده PID با استفاده از gui 10:33