مدارس ژاپن چه خبره ؟ (سیستم آموزش در مدارس ژاپن)-عالیه 3:02