صحبت های دکترمهدی فهیمی در نمایشگاه بین المللی طب سنتی 1:15