پداسیس تولید کننده اسکلت بیرونی رباتیک در جشن فناپ 7:44