هفتمین جشنواره ی کارآفرینی و توسعه ی کسب وکار شریف 0:45