7-آموزش بونسای-آشنایی با درختچه شفلرا-شبکه2سیما-خورشیدی 8:28