مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو 6 23:17