ترمینال سلام نماد خودباوری و استقلال ایرانی است

1:00