بررسی نماهنگ ارغوان تولید گروه نسیم قدر در اخبار 22.30 2:16