مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان2 6:54