پرش یک بدلکار آمریکایی با تریلی و ثبت یک رکورد جدید 1:25