معجزه اللهی در یک آتش سوزی، که ماشین کامل سوخته فقط یک چیز ن 0:30