سرود(مهجبین و دل )/ کربلایی سید حجت بحرالعلوم 1:39