شایعه دستگاه کوچک کننده بینی - مصاحبه دکتر گلی شبکه 1 2:02