نرم افزار فروشگاهی ساده -از سری نرم افزارهای مالی چرتکه 42:05