زندگی عشایر گچساران همچنان بر لبه تیغ محرومیت 1:05