عظمت ایران باستان در فیلم شمشیر اژدها با بازی جکی چان 2:49