دکتر کورش خسروی، گامهای نخستین برند سازی، رویداد هم نت 9:08