فلسفه و فرهنگ ریاضیات کانگورو: مسابقۀ ریاضیات کانگورو 17:56