حضور شرکت بالان صنعت در نمایشگاه تخصصی آسانسور شیراز 1:59