سخنرانی بس ون دن بلد درچهارمین همایش بازاریابی اینترنتی 1:14