برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 1 / دهم شهریور 93 20:00