کارگاه آموزشی خودشناسی TA ، تحلیل رفتار متقابل- بخش دوم 0:51