حس بویایی بعد از جراحی بینی ، دکتر شفیعی در رادیو تهران 1:43